AktualnościCommeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 

Szkoła podstawowa

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

szkoa_podstawowa_2Nauka trwa 6 lat. Ze względu na poziom funkcjonowania psychofizycznego uczniów istnieje możliwość wydłużenia danego etapu edukacyjnego. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie wychowanków na miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym, integracja ze środowiskiem zewnętrznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla uczniów, których możliwość udziału w zajęciach grupowych jest ograniczona, szkoła organizuje nauczanie indywidualne.

Nauczyciele w swojej pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej wykorzystują następujące metody i formy pracy:

szkoa_podstawowa_1Ponadto szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb rozwojowych, a także zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, prawnych opiekunów zorganizowane są zajęcia świetlicowe.

 

 

szkoa_podstawowa_3