AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

2020.11.30 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 04.01.2021 do 31.12.2022

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 214.000 Euro na usługę:


Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania
od dnia 04.01.2021r. – 31.12.2022.”.


W dniu 30.11.2020r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr: 759378-N-2020 Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Miasta Gdynia transportem własnym, polegającej na: dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW Nr 1
w Gdyni, na trasie: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia - miejsca zamieszkania - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ. Długość trasy ustalono w przedziale na ok. 140-170 km dziennie, a szacunkową ilość dni w ciągu 2 lat na ok.: 370. Usługa świadczona będzie w dni robocze w ciągu roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od nauki takich jak: wakacje letnie, przerwy świąteczne, ferie zimowe, inne dni wolne od zajęć szkolnych, dni w których zajęcia w Ośrodku nie będą się odbywały z powodu zdarzeń o charakterze nieprzewidywalnym, nadzwyczajnym, nagłym i niezależnym od woli Zamawiającego (m.in. strajki, zaostrzenie sytuacji epidemiologicznej, potrzeba zmiany organizacji pracy Ośrodka i związane z tym przejście na pracę zdalną itp.), a także wszystkie inne zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego, od dnia 04 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022r. w godzinach umożliwiających przewożonym osobom udział w zajęciach zgodnie z rozkładem zajęć szkolnych /placówki / ośrodka, za wyjątkiem dni wolnych od zajęć.


CPV: 60100000 – 9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000 – 8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Pożądany termin realizacji zamówienia – 04.01.2021r. – 31.12.2022r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej https://bip.um.gdynia.pl/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1,1458/sepcjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1-gdynia,501772 lub www.sosw1.edu.gdynia.pl lub www.sosw1.eu

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Alicja Spica – dyrektor oraz Beata Kręciewska – wicedyrektor oraz Joanna Żak - Tyburska – kierownik administracyjny– sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl oraz fax: 58/ 625 48 55.

Ofertę opisaną:

 

 „Oferta na Wykonanie usługi: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 
w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania
 od dnia 04.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.” 

Nie otwierać przed 09.12.2020, godzina 11:00

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat do dnia 9 grudnia 2020r. do godz. 10:30.

 

Dyrektor SOSW Nr 1

Alicja Spica

załączniki:

Ogłoszenie Dyrektora SOSW1

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 do SIWZ  Oświadczenie art 25a
Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych
Załącznik nr 5 do SIWZ  Wykaz osób
Załącznik nr 5a do SIWZ Oświadczenie pracodawcy w sprawie RSPTS
Załącznik nr 6 do SIWZ  Wykaz taboru
Załącznik nr 7 do SIWZ  Grupa kapitałowa
Załącznik nr 8 do SIWZ  Inny Podmiot zobowią
Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy
Załącznik nr 11 do SIWZ Regulamin przewozu uczniów
Załącznik nr 12 do SIWZ Procedura przeciwdziałania COVID-19
Załącznik nr 13 do SIWZ Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w czasie transportu

Potwierdzenie zamieszczenia UZP
 
INFORMACJA z OTWARCIA OFERTY 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Scan ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki: