AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

2018.12.04 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. - ponowne ogłoszenie.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221.000 Euro na usługę:

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania
od dnia 02.01.2019r. – 31.12.2020.”.

W dniu 04.12.2018r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr: 657355-N-2018 Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Miasta Gdynia transportem własnym, polegającej na: dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW Nr 1
w Gdyni, na trasie: miejsca zamieszkania – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia oraz miejsca zamieszkania uczniów. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ – Rozkład dowozów i odwozów uczniów w SOSW Nr 1 w Gdyni. Długość trasy ustalono w przedziale na ok. 140-170 km dziennie, a szacunkową ilość dni w ciągu 2 lat na ok.: 369. Usługa świadczona będzie w dni robocze w ciągu roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od nauki takich jak: wakacje letnie, przerwy świąteczne, ferie zimowe, inne dni wolne od zajęć szkolnych, od dnia 02 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020r. w godzinach umożliwiających przewożonym osobom udział w zajęciach zgodnie z rozkładem zajęć szkolnych /placówki / ośrodka, za wyjątkiem dni wolnych od zajęć.CPV: 60100000 – 9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000 – 8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Pożądany termin realizacji zamówienia – 02.01.2019r. – 31.12.2020r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej https://www.gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne,1463/dowoz-uczniow-niepelnosprawnych-sosw-nr-1-w-gdyni-ponowne-ogloszenie-04-12-2018,531586 lub www.sosw1.eu

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Alicja Spica – dyrektor oraz Joanna Żak - Tyburska – kierownik administracyjny– sosw1@sosw1.eu oraz fax: 58/ 625 48 55.

Ofertę opisaną:

 

Oferta na Wykonanie usługi: Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1
w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2020r.”

Nie otwierać przed 14.12.2018, godzina 11:00

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat do dnia 14 grundia 2018r. do godz. 10:30.

Dyrektor SOSW Nr 1

Pliki:

- Zarządzenie  Prezydenta Miasta Gdyni

- SIWZ


- Edytowalne załączniki w Word:

a) Zał. 1 – Formularz Oferty

b) Zał.2 – Oświadczenie Wykonawcy art. 25a ust. 1 ustawy PZP o braku podstaw do wykluczenia

c) Zał. 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

d) Zał. 4 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług

e) Zał. 5 – Wykaz osób

f) Zał. 6 – Wykaz pojazdów (taboru)

g) Zał. 7 – Przynależność lub brak do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie

h) Zał. 8 – Zobowiązanie innego podmiotu

i) Zał. 9 – Opis przedmiotu zamówienia

j) Zał. 10 – Wzór umowy.

- Ogłoszenie o przetargu Dyrektora SOSW 1

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3d4da947-7ec3-4aee-8f20-baaa94e7392a

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie nr 500307023-N-2018 z dnia 27-12-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowozy uczniów do SOSW nr 1 - BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi - BZP UZP

 

 

 Pliki: