AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Gdynia: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola - zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 231132 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203360 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, ul. płk. Dąbka 277, 81-155 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 6254855, faks 58 6254855.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola - zaprojektuj i wybuduj.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni (dla potrzeb przedszkola) o trzy sale dydaktyczne o powierzchni 37 m2 każda oraz 1 salę do terapii indywidualnej o powierzchni 20 m2 - dla około 26 dzieci, pokój nauczycielski o pow. 20 m2, korytarz i szatnię o powierzchni 103 m2, a całość o łącznej powierzchni użytkowej 287 m2 i powierzchni zabudowy: 324 m2. Całość wraz z węzłami sanitarnymi dla chłopców i dziewcząt o powierzchni 33 m2 oraz toaletami dla niepełnosprawnych, w tym jedna z przewijakiem i możliwością mycia pod prysznicem - w systemie modułowym, rozbudowę należy połączyć łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem szkoły w miejscu istniejącego pokoju nauczycielskiego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ - Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Całość prac zakończona ma być uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego. Inwestycję zaplanowano na działce nr 48, 98/49 obręb Gd 33. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.10.00-2, 44.21.11.00-3, 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.12.91-4, 45.26.26.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.45.31.00-8, 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.00.00-2, 71.24.70.00-1, 71.32.00.00-7.
 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe MARBUD, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 730000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 919957,60
Oferta z najniższą ceną: 919957,60 / Oferta z najwyższą ceną: 919957,60
Waluta: PLN.

Pliki: