AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

Wykonanie decyzji p.poż. Roboty budowlano-instalacyjne zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejącego budynku SOSW nr 1 - Cz. 2
 
Dyrektor SOSW1 ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną:
 
„Wykonanie decyzji p.poż. Roboty budowlano - instalacyjne zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni,  ul. płk. St. Dąbka 277”.

Przedmiotem zamówienia jest montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku SOSW Nr 1 w Gdyni. Zakres prac obejmuje między innymi: Wykonanie decyzji p.poż. Zabezpieczenia przeciwpożarowe. Montaż centrali (programowanie, uruchomienie, testowanie, szkolenie personelu) oraz instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka - piwnice, parter, piętro, poddasze nieużytkowe - strych (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych); montaż gniazd i czujek pożarowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych, przebijanie otworów, montaż korytek instalacyjnych, układanie przewodów kabelkowych; pomontażowe zaprawianie i malowanie; roboty budowlane (zgodnie z przedmiarem) w salach 23, 24, 26, 27, 28; montaż oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej - korytarze (parter) i klatka schodowa K1 (część szkolna ośrodka), K2 (internat ośrodka), korytarze na piętrze w internacie i części szkolnej; spięcie instalacji w całość dla właściwego działania systemu przeciwpożarowego - dla istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanych do realizacji robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę w ofercie przetargowej rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisywanym w projekcie oraz przedmiarze robót, przy czym zastrzega, że rozwiązania te muszą oznaczać stosowanie usług i materiałów o parametrach równych lub wyższych od wymaganych w przedmiotowej dokumentacji i być zaakceptowane przez projektanta systemu. Zamawiający uzna równoważność zastosowanych rozwiązań w ofercie, o ile Wykonawca wykaże, że mieszczą się one w zakresie parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Ciężar udowodnienia równoważności lub wyższości parametrów proponowanych przez Wykonawcę usług, materiałów i urządzeń spoczywa na Wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru robót. Zamontowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania STWiORB i Projektu Wykonawczego oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

Pliki: