AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

Wykonanie decyzji p.poż. Roboty budowlano-instalacyjne zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejącego budynku SOSW nr 1 - Cz. 1

Dyrektor SOSW Nr 1 w Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną:

„Wykonanie decyzji p.poż. Roboty budowlano - instalacyjne zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277”.

 

 Gdynia: Wykonanie decyzji p.poż. Roboty budowlano-instalacyjne zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277.

Numer ogłoszenia: 182108 - 2014;

data zamieszczenia: 29.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 , ul. płk. Dąbka 277, 81-155 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 6254855, faks 58 6254855.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sosw1.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie decyzji p.poż. Roboty budowlano-instalacyjne zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku SOSW Nr 1 w Gdyni. Zakres prac obejmuje między innymi: Wykonanie decyzji p.poż. Zabezpieczenia przeciwpożarowe. Montaż centrali (programowanie, uruchomienie, testowanie, szkolenie personelu) oraz instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka - piwnice, parter, piętro, poddasze nieużytkowe - strych (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych); montaż gniazd i czujek pożarowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych, przebijanie otworów, montaż korytek instalacyjnych, układanie przewodów kabelkowych; pomontażowe zaprawianie i malowanie; roboty budowlane (zgodnie z przedmiarem) w salach 23, 24, 26, 27, 28; montaż oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej - korytarze (parter) i klatka schodowa K1 (część szkolna ośrodka), K2 (internat ośrodka), korytarze na piętrze w internacie i części szkolnej; spięcie instalacji w całość dla właściwego działania systemu przeciwpożarowego - dla istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanych do realizacji robót. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę w ofercie przetargowej rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisywanym w projekcie oraz przedmiarze robót, przy czym zastrzega, że rozwiązania te muszą oznaczać stosowanie usług i materiałów o parametrach równych lub wyższych od wymaganych w przedmiotowej dokumentacji i być zaakceptowane przez projektanta systemu. Zamawiający uzna równoważność zastosowanych rozwiązań w ofercie, o ile Wykonawca wykaże, że mieszczą się one w zakresie parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Ciężar udowodnienia równoważności lub wyższości parametrów proponowanych przez Wykonawcę usług, materiałów i urządzeń spoczywa na Wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru robót. Zamontowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania STWiORB i Projektu Wykonawczego oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających nie przekraczających 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.21.00-8, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 13.5 SIWZ. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007.42.275 z późn. zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank NORDEA 65 1440 1026 0000 0000 1667 9167. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg na wykonanie decyzji p.poż. Roboty budowlano-instalacyjne zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, ul. płk. St. Dąbka 277. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o których mowa w punkcie 13.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 13.5 SIWZ. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa Ustawa.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5) prowadzą działalność w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia. 6) akceptują wymogi zawarte w umowie, stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, jeżeli wykaże że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w takim samym przedmiocie (patrz CPV) o wartości netto: minimum 100.000,00 zł (sł.: Sto tysięcy zł netto). Wykaz (Załącznik nr 4 do SIWZ) winien zawierać określenie inwestora, datę i miejsce wykonania robót, krótki opis zakresu robót, wartość netto robót. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należytą jakość i terminowość wykonanych prac.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, jeżeli wykaże, że posiada: - 1 osobę z co najmniej dwuletnią praktyką na stanowisku kierownika budowy, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi usprawnieniami budowlanymi (w zakresie robót, które są przedmiotem zamówienia i za które będzie on odpowiedzialny. - 1 osobę z co najmniej dwuletnią praktyką na stanowisku kierownika robót elektrycznych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi usprawnieniami budowlanymi (w zakresie robót, które są przedmiotem zamówienia i za które będzie on odpowiedzialny). - 1 osobę z co najmniej dwuletnią praktyką na stanowisku kierownika robót teletechnicznych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót teletechnicznych, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi usprawnieniami budowlanymi (w zakresie robót, które są przedmiotem zamówienia i za które będzie on odpowiedzialny). Zamawiający dopuszcza łączenie przez 1 osobę kilku stanowisk wyżej wymienionych Specjalistów. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2008.63.394). Należy załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz z załączonymi i poświadczonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami: licencji, uprawnień budowlanych, zaświadczeń o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki, jeżeli wykaże, że posiada na kwotę 220.000,00 zł środki finansowe lub zdolność kredytową

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o zapoznaniu się ze specyfikacją, wzorem umowy i akceptacji ich bez zastrzeżeń i uwag - (w formularzu ofertowym - załącznik Nr 1 do SIWZ).

III.7)

ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach

 

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosw1.eu oraz http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6821_83239.html?podk=4835

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 , ul. płk. St. Dąbka 277, 81-155 Gdynia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 , ul. płk. St. Dąbka 277, 81-155 Gdynia, pokój nr 15 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki: