AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

Przetarg nieograniczony na "Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucję) do budynku SOSW Nr 1 w Gdyni" poniżej 200 000 euro
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucję) 
do budynku SOSW Nr 1 w Gdyni”
poniżej 200 000 euro: 


W dniu 24.04.2013r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr: 163154 – 2013.

-    Przedmiot zamówienia stanowi: kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1   lokalizowanego w Gdyni przy ul. płk. St. Dąbka 277 (o ciśnieniu nie mniejszym niż 1,8 kPa i nie większym niż 2,5 kPa), w celu: przygotowania posiłków, przygotowania ciepłej wody oraz ogrzania pomieszczeń.
- Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem,  w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 roku Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

CPV: 09123000-7 – Gaz ziemny;
65200000-5 – Przesył gazu i podobne usługi

Pożądany termin realizacji zamówienia – 01.07.2013r. – 30.06.2015r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 50 zł. dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni Nordea Bank nr: 77 1440 1026 0000 0000 1253 0358  lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4835_.html  lub www.sosw1.eu 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Renata Tomaszewska – dyrektor  oraz Joanna Żak - Tyburska – kierownik administracyjno-gospodarczy– sosw1@sosw1.eu oraz fax: 58/ 625 48 55.

Ofertę opisaną: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (sekretariat)
ul. płk. St. Dąbka 277     
81-155 Gdynia

Oferta - Przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucję) do budynku SOSW Nr 1  w  Gdyni”.

Nie otwierać przed 07.05.2013r. godz. 10:30”.


należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat do dnia 07 maja  2013r. do godz. 10.00.  


Pliki: