AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do i z Ośrodka
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  do i z Ośrodka poniżej poniżej 200 000 Euro: 

na  „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1  w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2013r. – 31.12.2014r.”.

W dniu 30.11.2012r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr: 482002 – 2012. 
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na dowozie najkrótszą trasą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania  do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni i z powrotem, we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie 02.01.2013 – 31.12.2014, w godzinach umożliwiających przewożonym osobom udział w zajęciach zgodnie z rozkładem zajęć szkolnych /placówki / ośrodka, za wyjątkiem dni wolnych od zajęć.
 
CPV: 60100000 – 9  - Usługi w zakresie transportu drogowego
60130000 – 8  - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Pożądany termin realizacji zamówienia – 02.01.2013r. – 31.12.2014r.
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 100 zł. dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni Nordea Bank nr: 71 1440 1026 0000 0000 1470 5497 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4835_.html  lub www.sosw1.eu 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Renata Tomaszewska – dyrektor  oraz Joanna Żak - Tyburska – kierownik administracyjno-gospodarczy– sosw1@sosw1.eu oraz fax: 58/ 625 48 55.
 
Ofertę opisaną: 
 
 
Nazwa i adres zamawiającego

„Oferta - Przetarg nieograniczony na usługę: „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, od dnia  02.01.2013r. – 31.12.2014 r.” 

Nie otwierać przed 11.12.2012r. godz. 10:00”.


należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat do dnia 11 grudnia 2012r. do godz. 09.30.

Pliki: