AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

Przetarg nieograniczony na zabezpieczenia ppoż. - instalacja elekrtyczna
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni, 
ul. Płk. Dąbka 277
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.000.000 euro na robotę budowlaną

na: „Zabezpieczenia przeciwpożarowe. Instalacja hydrantów wewnętrznych i/oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w piwnicy oraz głównego wyłącznika prądu          w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1  w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277 – I etap”.

W dniu 17.10.2012r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w EZP: nr 403392 - 2012
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie sieci hydrantowej.
2. Montaż hydrantów naściennych i wnękowych.
3. Montaż głównego wyłącznika prądu 
4. Montaż instalacji elektrycznych w piwnicy 
całość: w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni.
45000000-7  roboty budowlane
45310000-3  roboty instalacyjne - elektryczne (wewnętrzne)
45332200-5  hydraulika
45262700-8  przebudowa budynków
Pożądany termin realizacji zamówienia – 15.12.2012r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 50 zł. dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Gdyni Nordea Bank nr: 77 1440 1026 0000 0000 1253 0358 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki  lub  www.sosw1.eu 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Pani mgr Renata Tomaszewska – dyrektor  oraz mgr Joanna Żak-Tyburska – kierownik administracyjno-gospodarczy– tel. 58 625 48 55.
Ofertę opisaną:

Nazwa i adres zamawiającego

„Oferta - Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną na „Zabezpieczenia przeciwpożarowe. Instalacja hydrantów wewnętrznych i/oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w piwnicy oraz głównego wyłącznika prądu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1  w Gdyni,           ul. Płk. Dąbka 277 – I etap”.
Nie otwierać przed 31.10.2012r. godz. 10:00”.


należy złożyć   w siedzibie Zamawiającego – sekretariat do dnia 31 października 2012r. do godz. 09:30. 


Pliki: