AktualnościComeniusDla pracowników Dla rodzicówCzytelniaPoczta e-mailLinkiGaleria
 
Przetargi:

SPIS PRZETARGÓW

3 przetarg na sprzedaż autobusu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni  ul. Płk. Dąbka 277
ogłasza  trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
AUTOBUSU marki IRISBUS typ C50
- rok produkcji        2006
- pojemność silnika      2800 cm3
- przebieg          164.226 km (na dzień 15.10.2012r.)
- liczba miejsc            19 + 1
- kolor nadwozia:        biały 
- rodzaj paliwa :         olej napędowy
            Cena wywoławcza : 45.000 zł
    minimalna kwota postąpienia 100zł
       Miejsce i termin , w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:
Samochód , który jest przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 29.10.2012r. w siedzibie Sprzedającego przy ul. Płk. Dąbka 277 w Gdyni, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: tel. 58 625 48 55
Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2012r. o godzinie 10:00 w budynku SOSW Nr 1
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej tj. 4500zł w terminie do  30.10.2012r. na konto 
     Nr 71 1440 1026 0000 0000 1470 5497  Nordea Bank SA  O/Gdynia
     
wzór umowy oraz  więcej informacji o przetargu na stronie: www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4835_.html                            
lub www.sosw1.eu
 
1. Komisja przetargowa , niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
2.  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały  odrzucone, zostanie  zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty  
3.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał  przetarg, uchylił się od zawarcia umowy
4. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
1. nazwisko i imię (lub firmę) oferenta , nr NIP, telefon kontaktowy
2. adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy;
3. cenę oferowaną za przedmiot przetargu;
4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi   
           odpowiedzialność za skutki rezygnacji z oględzin.
5. dowód dokonania wpłaty wadium
5. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno autobusu” należy złożyć  w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do dnia 30.10.2012r. do godziny 09:30
6. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę najwyższą spośród złożonych ofert.
7. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
8. Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
9. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, Sprzedający wezwie ich do dogrywki, czyli złożenia ponownych ofert.
10. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wygranym przetargu.
11. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia pomniejszonej  o wpłacone wadium i podpisaniu umowy.
12.  Sprzedający nie udziela gwarancji na samochód objęty przetargiem , ani nie odpowiada za jego wady ukryte. 


Pliki: